Inici de les obres 1ª Fase de la urbanització del nucli de Santa Càndia

El passat més d´octubre es va iniciar la 1ª fase de les obres d´urbanització del nucli de Santa Càndia al municipi d´Orpí. Actualment el nucli de Santa Càndia no està urbanitzat, les edificacions al centre del nucli son antigues, i en destaquen els buit i les traces de les antigues construccions. En aquest sentit, és voluntat de l´Ajuntament d´Orpí de revitalitzar el nucli i recuperar-ne l´activitat social i humana, així com el valor patrimonial del conjunt, realitzant diferents treballs preliminars per avaluar les possibilitats tècniques i econòmiques per a la possible intervenció. Fruit d´aquests treballs es presenta al setembre de 2014 el projecte d´urbanització del nucli de Santa Càndia que preveia la urbanització de la totalitat dels espais públics. De forma general s´ha previst abordar la urbanització del nucli de Santa Càndia en base a quatre fases d´urbanització, i pretén assolir els següents objectius: garantir l´accessibilitat a totes les finques existents, incorporar la renovació i actualització de la totalitat de les xarxes de serveis, preveure una urbanització que realci el valor patrimonial i singular del conjunt del nucli, i prioritzar la utilització peatonal de la urbanització , fer-la compatible amb l´accessibilitat dels vehicles i adequada a la utilització dels serveis d´emergència , en especial al recorregut de seguretat en front d´incendis forestals que requereixen de l´accessibilitat al camí de les fonts. Actualment l´Ajuntament d´Orpí està tramitant una modificació puntual del planejament  al sector de Santa Càndia amb l´objectiu d´efectuar diferents reajustaments en relació a l´ordenació vigent tant pels espais públics com pel que fa a les edificacions, i la redifinició d´un àmbit de polígon d´actuació urbanística d´un sòl ús urbà no consolidat , equilibrat entre beneficis i les càrregues associades. D´aquesta manera, es modifiquen les seves determinacions considerades  incongruents i de difícil materialització. Al mes de maig el Ple de l´Ajuntament va aprovar el Plec de Clàusules Administratives que havia de regir la contractació de les obres corresponent a la primera fase, així com la licitació del contracte pel procediment obert, tramitació ordinària amb diversos criteris d´adjudicació. obert el termini de presentació d´ofertes es varen presentar 13 proposicions , i després de ser valorades per la mesa de contractació, es va adjudicar el contracte d´obres a l´empresa Catalana d´Infraestructures i Serveis Associats,S.L. pel preu de 184.047,91 euros més IVA, essent de tres mesos el termini d´execució de les obres. Aquesta primera fase es troba finançada en part per una subvenció de la Diputació de Barcelona a través de l´instrument de Meses de concertació del Pla de la Xarxa de Governs Locals per un import total de 190.000 euros. L´import d´adjudicació de l´obra ascendeix a 222.697 euros ( iva Inclòs). La resta ( 32.697 euros) es financia amb càrrec als fons propis de l´Ajuntament. 

En concret aquesta fase pretén assolir els següents objectius:

Afrontar la urbanització de l´espai principal del nucli, que garanteix l´accessibilitat a totes les finques existents, corresponent al vial perimetral que recorre tot el perímetre del nucli.

Incorporar la renovació i actualització de la totalitat de les xarxes de serveis.

Fer compatible la urbanització de la primera fase amb les tres restants que son: Espais públics, millora i arranjament camí d´accés al nucli i urbanització zona verda camp dels ametllers i preveure una urbanització que realci el valor patrimonial i singular del conjunt del nucli.

 

Publicat a Nota de premsa Urbanisme per Ajuntament. No hi ha comentaris

FESTA MAJOR D’ORPÍ 2017

FMORPI_CARTELL_2017_marques

tripitic_fm_orpi_marques.compressed

Bases concurs de truites:

Publicat a Govern per Ajuntament. No hi ha comentaris

Revetlla de Sant Joan 2017 a Orpí

Publicat a Govern per Ajuntament. No hi ha comentaris

Publicació al Tauler electrònic de la modificació puntual de les normes subsidiàries del sector Sant candia

Seguiu el següent enllaç per accedir-hi
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=112774&idens=815210007

Publicat a Govern per Ajuntament. No hi ha comentaris

Anuncis al Bopb ajuntament mes de Juny

Podeu consultar els anuncis al Bopb de l’Ajuntament d’Orpí d’aquest mes de juny

Us informem que l’alcadessa s’absentarà del municipi per circumstancies familiars fins el 15 de juny de 2017

Anunci substitució alcaldia

Anunci sobre aprovació del plec de clàusules i licitació de contracte d’obra de la “FASE 1 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ AL NUCLI DE SANTA CÀNDIA”

‘obra

Publicat a Govern per Ajuntament. No hi ha comentaris