Perfil Contractant

Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Orpí

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació l’accés per accedir a la documentació relativa a expedients de contractació de l’Ajuntament d’Orpí conforme al precepte legal esmentat.

Contractació pública a l’Ajuntament d’Orpí

Documentació relativa a la contractació pública