Inici de les obres 1ª Fase de la urbanització del nucli de Santa Càndia

El passat més d´octubre es va iniciar la 1ª fase de les obres d´urbanització del nucli de Santa Càndia al municipi d´Orpí. Actualment el nucli de Santa Càndia no està urbanitzat, les edificacions al centre del nucli son antigues, i en destaquen els buit i les traces de les antigues construccions. En aquest sentit, és voluntat de l´Ajuntament d´Orpí de revitalitzar el nucli i recuperar-ne l´activitat social i humana, així com el valor patrimonial del conjunt, realitzant diferents treballs preliminars per avaluar les possibilitats tècniques i econòmiques per a la possible intervenció. Fruit d´aquests treballs es presenta al setembre de 2014 el projecte d´urbanització del nucli de Santa Càndia que preveia la urbanització de la totalitat dels espais públics. De forma general s´ha previst abordar la urbanització del nucli de Santa Càndia en base a quatre fases d´urbanització, i pretén assolir els següents objectius: garantir l´accessibilitat a totes les finques existents, incorporar la renovació i actualització de la totalitat de les xarxes de serveis, preveure una urbanització que realci el valor patrimonial i singular del conjunt del nucli, i prioritzar la utilització peatonal de la urbanització , fer-la compatible amb l´accessibilitat dels vehicles i adequada a la utilització dels serveis d´emergència , en especial al recorregut de seguretat en front d´incendis forestals que requereixen de l´accessibilitat al camí de les fonts. Actualment l´Ajuntament d´Orpí està tramitant una modificació puntual del planejament  al sector de Santa Càndia amb l´objectiu d´efectuar diferents reajustaments en relació a l´ordenació vigent tant pels espais públics com pel que fa a les edificacions, i la redifinició d´un àmbit de polígon d´actuació urbanística d´un sòl ús urbà no consolidat , equilibrat entre beneficis i les càrregues associades. D´aquesta manera, es modifiquen les seves determinacions considerades  incongruents i de difícil materialització. Al mes de maig el Ple de l´Ajuntament va aprovar el Plec de Clàusules Administratives que havia de regir la contractació de les obres corresponent a la primera fase, així com la licitació del contracte pel procediment obert, tramitació ordinària amb diversos criteris d´adjudicació. obert el termini de presentació d´ofertes es varen presentar 13 proposicions , i després de ser valorades per la mesa de contractació, es va adjudicar el contracte d´obres a l´empresa Catalana d´Infraestructures i Serveis Associats,S.L. pel preu de 184.047,91 euros més IVA, essent de tres mesos el termini d´execució de les obres. Aquesta primera fase es troba finançada en part per una subvenció de la Diputació de Barcelona a través de l´instrument de Meses de concertació del Pla de la Xarxa de Governs Locals per un import total de 190.000 euros. L´import d´adjudicació de l´obra ascendeix a 222.697 euros ( iva Inclòs). La resta ( 32.697 euros) es financia amb càrrec als fons propis de l´Ajuntament. 

En concret aquesta fase pretén assolir els següents objectius:

Afrontar la urbanització de l´espai principal del nucli, que garanteix l´accessibilitat a totes les finques existents, corresponent al vial perimetral que recorre tot el perímetre del nucli.

Incorporar la renovació i actualització de la totalitat de les xarxes de serveis.

Fer compatible la urbanització de la primera fase amb les tres restants que son: Espais públics, millora i arranjament camí d´accés al nucli i urbanització zona verda camp dels ametllers i preveure una urbanització que realci el valor patrimonial i singular del conjunt del nucli.

 

Deixa el teu comentari