Anunci d’aprovació definitiva del projecte Urbanització del nucli de santa Càndia

Ajuntament d’Orpí

ANUNCI de l’Ajuntament d’Orpí, sobre l’aprovació definitiva del projecte d’obres ordinàries Urbanització del nucli de Santa Càndia, fase 1

El Ple de l’Ajuntament d’Orpí, en data 6 de setembre de 2016, va adoptar els següents acords, els quals es transcriuen a continuació:

“PRIMER.- Desestimar les al·legacions segona i tercera, formulades pels senyors Jordi Reixachs Rovira, Maria Àngels Pons Masachs, Lluis Cuadras Vilarrubias i Julia Pons Masachs, en escrit presentat en data 30 d’agost de 2016(RE 368) pels motius recollits en els informes, reproduïts en els antecedents dels presents acords; i estimar l’al·legació primera.

SEGON.- Desestimar l’al·legació formulada pel Mossèn Josep Lluis Aguilar i Campdepadrós en qualitat de rector de la parròquia de Sant Miquel d’Orpí, mitjançant escrit presentat en data 30 d’agost de 2016(RE 369), pels motius recollits en els informes que consten en l’expedient, reproduïts en els antecedents dels presents acords;

TERCER.- Aprovar definitivament el projecte d’obres ordinàries per a la urbanització del nucli de Santa Càndia d’aquest municipi, redactat per l’arquitecte Ricard Torres Montagut, amb un pressupost de contracte de 319.555,13 EUR on s’han introduït les observacions requerides a l’acord d’aprovació inicial, les derivades de les al·legacions estimades, segons es detalla en l’apartat primer i segon de la part resolutiva d’aquest acord, i les recollides als diversos informes, tant interns com externs, incorporats a l’expedient.

QUART.- Notificar personalment els presents acords als interessats.

CINQUÈ.- Publicar els presents acords al Tauler d’anuncis de la Corporació, a la web municipal, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:

a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació, amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles 116 i 117 del mateix text legal. La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.

 

Orpí, 6 de setembre de 2016

L’alcaldessa, Imma Palet Rubió

Anunci-aprovacio-definitiva-projecte-urbanitzacio-sta-candia-fase-1

Deixa el teu comentari