Acta del Ple de la Corporació sessió extraordinària 2 de juliol de 2013

LLOC: Sala de plens de l´Ajuntament d´Orpí

DATA: 2 de juliol de 2013

HORA: 20:00

ASSISTENTS:

Presidenta: Imma Palet Rubió

Regidors: Sandra Tort Jové, Joan Manel Astasio Garcia, Martí Soler Chiva.

Absència justificada: Joaquim Vich Enrich

Secretari interventor: Alfonso Suárez Pliego

A la Sala de Plens de l´Ajuntament d´Orpí, reunits els senyors més amunt anomenats, a l´hora indicada, la Sra. Alcaldessa dóna per iniciada la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, quina convocatòria ha estat tramesa a tots els regisors, amb l´antelació mínima legalment establerta de 2 dies hàbils ( art. 46.2.b) Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de le sbases del règim local, i art. 98.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), i , complint-se el quòrum legal d´assistència dels membres de la corporació, seguidament passa a tractar-se els assumptes inclosos a l´ordre del dia i que son els següents:

1- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L´ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL D´ORPÍ.

2.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.

1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L´ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL D´ORPÍ.

– PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

-ALCALDIA

Atessa la necessitat de protecció del patrimoni natural del municipi, i especialment les zones de les claus urbanístiques 9 i 10 del sòl no urbanitzable i les adjacents i accessos a la riera de Carme, en aquests moments amenaçats pel descontrol d´alguns visitants amb la utilització de vehicles motoritzats per determinats camins municipal, abandonaments de deixalles o acampades no autoritzades,

Vist l´informe de secretaria sobre aquests reglaments i la seva tramitació,

Es proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents acords:

Primer,. Aprovar provisionalment l´Ordenança següent:

Protecció del medi natural

Segon.- Sotmetre l´expedient als tràmits d´informació pública mitjançant anunci en el BOP de barcelona, DOGC, un diari dels de màxima difusió i als taulers d´edictes de l´Ajuntament i a la Pàgina web de l´Ajuntament, i donar audiència alspossibles interessats per un període de tranta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la darrera publicació de l´anunci d´exposició als diaris oficials, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer.- Si transcorregut el període d´exposició píblica, sense haver-se cap reclamació o suggeriment l´acord provisional esdevindrà definitivament aprovat, pel que caldrà publicar l´aprovació definitiva i íntegrament el text d´aquests reglaments, i donar compte d´aquesta publicació al DOGC.

Quart.- Donar trasllat de l´aprovació definitiva i de la seva publicació al Departament de Governació de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern a Barcelona.Obert debat, el Sr Martí diu que votarà a favor, però que vol fer algunes preguntes:

A l´apartat multes, qui les cobrarà ? L´ajuntament, els forestals o els mossos. El Sr. Astasio contesta, es parlarà amb els forestals per l´aplicació.Se Sr. Martí pregunta, el mecanisme perqupe l´Ajuntament recapti, si sanciona forestals o mossos qui ho recaptarà.El Sr. Astasio contesta, es parlarà amb Forestals i se n´informarà. Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu, es mirarà de fer un conveni perquè l´Ajuntament no disposa de mitjans per sancionar les infraccions que es puguin produir-hi. El Sr. Martí pregunta , que pensa plantejar l´Ajuntament al conveni. la Sra.Alcaldessa respon, es mirarà quan el fem. Seguidament, es procedeix a la seva votació, amb el següent resultat:

Vots a favor GM IO-AM   3

NO ADSCRIT: 1

Vots en contra :0

Abstencions:0

La proposta ha quedat aprovada per unanimitat dels assistents.

2.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

– PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

– REGIDORIA D´ECONOMIA I HISENDA

Atesa la providència de la senyora Alcaldessa de data 26 de juny de 2013, la memòria d´aquesta Regidoria d´Hisensa i l´informe emès al respecte pel Secretari-Interventor de la Corporació en la mateixa data.

Atès que les modificacions de crèdit proposades corresponen a les necessitats urgents i inajornables que no poden demorar-se fins el proper exercici, els quals corresponen a despeses pendents d´aplicació pressupostària i increment d´inversions, de manera que es troben conformes amb els actuals criteris de la normativa d´estabilitat pressupostària. Atès que l´augment proposat pot finançar-se amb l´aplicació del romanent de tresoreria corresponent a l´exercici de 2012.

Atès que els ingressos previstos en el Pressupost es venen realitzant amb tota normalitat.

Es propsa al Ple de la Corporació, l´adopció del següent acord, en compliment del que disposa l´article 123 del R.OF:

PRIMER.- Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits, dins del Pressupost Municipal de l´exercici 2013, finançat mitjançant l´aplicació de romanent de tresoreria corresponent a l´exercici de 2012, d´acord amb la proposta formulada per la regidora d´Hisenda i segons es detalla a continuació:

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES A SUPLEMENTAR

AP         CONCEPTES      CONSIG.DEF.  SUPLEMENT CONSIG.TOTAL

Pro. Eco.

161  21000 Manteniment xarxa aigües 20.000    5.481   25.481,00

161  22699 Despeses div.sancions ACA  0             8.041,00   8.040,88

338 22699 Desp.div.: festes populars    11.261,00   882       12.142,56

11  31000 Int.pòlissa tresoreria                 0                    481       480,9

11 31001  Int.BCL Can d´En Pont              54                870        923,56

11 35200 Int.demora                                       0                   699        698,54

11 35900 Altres desp.financeres         1.000,00    2.282,00   3.281,51

920 46602 JCUACC                                     252                 832         1.083,81

920 46700 A consorcis                              100                  582         682,10

920 62600 Equips per a processos inf.  0                   1.000,00   1.000,00

11 91300 Banc crèdit local                      5.7140,00    2                 5.711,60

11 91301Amortit.préstec c.Penedès       0                   307            306,93

TOTAL SUMEN EUROS             38.377,00€     21.459,00€   59.833,39€

FINANÇAMENT PREVIST

APLICACIÓ DE ROMANENT TRESORERIA

Aplicació Romanent Tresoreria disponible 2012…..  21.459,00 €

TOTAL SUMA FINANÇAMENT PREVIST…………. 21.459,00 €

SEGON: Exposar al públic l´acord d´aprovació inicial i totl l´expedient, per un termini de quinze dies, previ anunci al BOP de barcelona i Tauler d´anuncis de la Corporació i pàgina web de l´Ajuntament, segons disposa l´article 177.2 del text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 2/2004, de 5 de març

TERCER: Elevar a definitiu l´acord d´aprovació inicial de l´expedient si no es presenta cap reclamació durant el període d´informació pública abans esmentat, d´acord amb el que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del text Legal assenyalat.

Obert debat, el Sr. Martí diu que ha demanat veure l´expedient i només hi ha el paper el quadre resum. No sap res del que s´aprova aquí. El Sr. Secretari respon a instància de l´alcladia, es proposa augmentar partides per poder imputar despeses les quals no es disposa de prou consignació pressupostària con son d´entre d´altres: el manteniment de la xarxa de subministrament d´aigua uns 5.000,00€ i l´adquisició d´un ordinador i dotació de WIFI a l´edifici. El Sr. Martí diu que el portàtil és per l´Alfonso ja ho va demanar. La Sra Alcaldessa li respon que és una eina a disposició de l´administració, de l´equip de govern, i de les activitats cíviques del poble, no és per ningú en particular.Seguidament es procedeix a la seva votació, amb el resultat següent:

Vots a favor GM IO-AM 3 vots      NO ADSCRIT     1 vot

Vots en contra 0

Abstencions 0

la proposta ha quedat aprovada per unanimitat dels assistents.

La Sra.Alcaldessa aixeca la sessió quan son les 21,15 hores del dia d´inici del Ple, de la qual se n´entén la present acta que signa amb mi la Sra. Alcaldessa.

 

Deixa el teu comentari