Acta del Ple de la Corporació sessió ordinària 20 de juny de 2.013

LLOC: Sala de Plens de l´Ajuntament d´Orpí

DATA: 20 de juny de 2013

HORA: 21:00h

Presidenta: Imma Palet Rubió

Regidors: Sandra Tort Jové, Joan Astasio Garcia, Martí Soler Chiva,Joaquim Vich Enrich

Secretari: Alfonso Suárez Pliego

A la sala de Plens de l´Ajuntament d´Orpí, reunits els senyors més amunt anomenats, a l´hora indicada, la Sra Alcaldessa dóna per iniciada la sessió ordinària del Ple de la Corporació, quina convocatòria ha estat tramesa a tots els regidors, amb l´antelació mínima legalment establerta de 2 dies hàbils ( art. 46.2.b) Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, i art. 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i complint-se el quòrum legal d´assistència dels membres de la corporació, seguidament passa a tractar-se els assumptes inclosos a l´ordre del dia i que son els següents:

                                                            ORDRE DEL DIA

                                                                           I

                                                         PART DISPOSITIVA

1.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, ORDINARIA DE 14 DE MARÇ DE 2013.

2.- RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ ESBORRANY CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL PLA D´INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA D´INCENDIS FORESTALS.

3.- RATIFICACIÓ DECRET D´ADHESIÓ AL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU,MÒBIL I DADES).

4.- DACIÓ COMPTE DEL DECRET DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DE L´ALCALDESSA A FAVOR DELS REGIDORS.

5.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L´AJUNTAMENT D´ORPÍ AL CONSORCI LOCALRET.

6.- PROPOSTES DE PARTIDES FALLIDES PRESENTADES PER L´ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA.

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFIACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.

II. PART DE CONTROL

8.- Donar compte dels Decrets d´Alcaldia dictats des de l´últim Ple ordinari.

007-2013    28/03/2013    Audiències prèvies can Bou 7B

008-2013    28/03/2013    Audiències prèvies Can Bou 7

009-2013    28/03/2013    Audiencies prèvies Can Bou 13

010-2013    28/03/2013    Aprovació factures març

011-2013    04/04/2013    Llicència obres substitució biga

012-2013    04/04/2013    Llicència obres enderroc tines i paviment

013-2013    29/04/2013    Ampliació jornada treballadora

014-2013    06/05/2013    Aprovació factures abril

015-2013    07/05/2013    Aprovació liquidació pressupost 2012

016-2013    09/05/2013    Acceptació subvenció benestar social

017-2013    27/05/2013    Aprovació factures maig

018-2013    04/06/2013    Aprovació conveni PVI

019-2013    06/06/2013    Declaració innecesarietat llicència obres

020-2013    06/06/2013    Declaració innecesarietat llicència obres

021-2013    11/06/2013    Adhesió DIBA- Localret

022-2013    12/06/2013    Aprovació factures juny

023-2013    13/06/2013    Delegació competència regidors

 

9.- PRECS I PREGUNTES

1.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, ORDINÀRIA DE 14 DE MARÇ DE 2.013.

Seguidament, es procedeix a la seva votació, amb el resultat següent:

Vots a favor: GM IO-AM : 3    NO ADSCRIT: 1

Vots en contra: 0

Abstencions : GM-CIU : 1

La proposta ha quedat aprovada per majoria absoluta, ( 4 regidors a favor dels 5 que conformen la corporació).

2.- RATIFICACIÓ DECRET DE L´ALCALDIA NÚM 018-2013 D´APROVACIÓ ESBORRANY CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL PLA D´INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA D´INCENDIS FORESTALS.

Atès que la Diputació de Barcelona, en col.laboració amb 246 Ajuntamets, 111 ADF i les 9 Federacions d´ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d´Informació i Vigilància contra incendis forestals. Atès que aquesta activitat, que s´emmarca en el programa de suport als municipis en la prevenció dels incendis forastals, es realitza des de l´Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d´Incendis Forestals, unitat especialitzada en l´anàlisi i el disseny d´estratègies i sistemes per la prevenció dels incendis forestals. Vist que el Pla té la finalitat bàsica d´evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, en coordinació amb l´administració forestal i amb la coordinació amb l´administració forestal i amb la col.laboració d´Ajuntaments, ADF i Federacions d´ADF, els programes d´informació i vigilància contra incendis forestals. Atès el bon acolliment que té aquest Pla d´Informació i vigilància i els resultats positius obtinguts en les quinze campanyes anteriors ( des de l´any 1996), son les raons fonamentals que anirem a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per l´any 2013. Atès que en data 28 de febrer de 2013 la Junta de Govern va aprovar la realització del Pla d´informació i Vigilància contra Incendis Forestals per l´any 2013 i el seu Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la planificació i gestió d´itineraris, horaris, personals i a l´assignació de mitjans materials, humans i econòmics. Atès que la gestió de la Campanya s´articula al voltant dels convenis de col.laboració formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona, les ADF, les Federacions d´ADF i els Ajuntaments, aquest sistema encaixa am la normativa aplicable. Atès que l´objecte d´aquests convenis és eestablir una estratègia de col.laboració entre les ADF, els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona que garanteixi la seva participació coordinada en el Pla d´Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l´any 2012 per a :

* Seleccionar el personal que participarà en el Pla.

* Garantir el seguiment del personal contractat.

Atès que la convergència d´interessos és determinant a l´hora d´establir un marc de col.laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització d´un conveni. Vist el punt 3.4.1) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d´òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB del 19 de febrer de 2013. Ja Junta de Govenr de la Diputació de Barcelona, en data 21 de març de 2013, va aprovar el conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntament i les ADF, que s´adjunta a la proposta. En virtut de tot això, RESOLC:

Primer.- APROVAR el conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Carme i Orpí i l´agrupació de Defensa Forestal Carme- Orpí, que participen en el Pla d´Informació i Vigilància contra incendis forestals 2013.

Segon.- D´aquesta resolució se´n donarà compte al Ple de l´Ajuntament en la primera sessió que celebri, als efecte de la seva ratificació. Es proposa al Ple de la Corporació, l´adopació del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el decret de l´Alcaldia núm. 018/2013 de data 4 de juny de 2013, d´aprovació del conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntament de Carme i Orpí i l´agrupació de Defensa Forestal Carme- Orpí, que participen en el Pla de´Informació i Vigilància contra incendis forestals 2013.

Seguidament, es procedeix a la seva votació, amb el resultat següent:

Vots a favor : GM IO-AM : 3      GM CIU: 1        NO ADSCRIT : 1

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

La proposta ha quedat aprovada per unanimitat dels assistents.

3.- RATIFICACIÓ DECRET NÚM.21/2013 D´ADHESIÓ AL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ ( VEU, MÒBIL I DADES).

I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d´altres, la contractació centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions ( veu, mòbil i dades) amb la finalitat d´optimitzar les xarxes de comunicació i potenciarl´estalvi econòmic d´aquests serveis i , a aquests efectes, disposa d´un acord marc d´homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del mercat. ( veu, mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d´optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l´estalvi econòmic d´aquests serveis, agrupats en els següents LOTS:

LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA

LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES

LOT 3 SERVEI DE DADES I D´ACCÉS A INTERNET

II. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar un conveni de col.laboració l´objecte del qual és l´establiment de les bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació ( veu, mòbil i dades 9, a través la contractació centralitzada, conforme a l´acord marc d´homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d´aquests, de la demarcació de Barcelona que s´hi adhereixin a fi d´obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de porcediments, com econòmic.

III. El Consorci LOCALRET disposa d´una Plataforma Electrònica de Contractació (PECAP) que és un portal d´internet que permet el desenvolupament del procés contractual per via telemàtica, l´adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de la contractació centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que l´ens interessat sigui membre del dit Consorci.

IV. Vist l´interès de l´Ajuntament d´Orpí d´adherir-se al citat conveni i que aquest és membre del Consorci LOCALRET, que preveu una despesa estimada de 1.700 €.

V. Vist allò que disposen l´article 57 de la llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d´agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativaen assumptes d´interès comú; i vist, així mateix, que l´article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possiblilitat d´acrods entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d´adquisició centralitzada.

En virtut de tot això,

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar l´adhesió de l´Ajuntament d´orpí al conveni de col.laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual s´adjunta com annec i , tot assumint el compromís de compliment de les obligacions que se´n derivin. Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s´entendran acceptades per aquest Ajuntament d´Orpí pel sol fet de no revocar l´adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

SEGON.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l´Ajuntament d´Orpí, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d´accés per a la consulta telemàtica de la dita informació. La documentació i informació obtingudes, així com la informació d´accés a les plataformes d´informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se´n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l´estricte àmbit d´execució del procediment de contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions. la vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l´adhesió al conveni referit en l´acord primer.

TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té previst destinar per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d´un import de 1.700 IVA inclòs, per als dos lots que tot seguites detallen: (deixar els lots objecte de contractació)

*LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA.

*LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES.

*LOT 3 SERVEI DE DADES I D´ACCÉS A INTERNET.

QUART.-Declarar que en el pressupost municipal de l´exercici 2013 existeix crèdit disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades d´aquest ajuntament, i assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la prestació d´aquest servei en els exercicis 2014 i 2015.

CINQUÈ.- Facultar àmpliament i expressa a l´Alcaldessa, Sra. Imma Palet i Rubió, perquè en representació de l´Ajuntament d´Orpí per a la realització de quants tràmits i l´adopció de quantes reslucions siguin necessàries per a l´execució dels presents acords.

SISÈ.- Donar compte del present acord en el proper Ple que es celebri per la seva ratificació.

Únic.- Ratificar el decret de l´Alcaldia núm. 021/2013 de data 11 de juny de 2013, aprovant l´adhesió de l´Ajuntament d´Orpí al conveni de col.laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacionsde veu, telefonia mòbil i tràfic de dades.

Seguidament, es procedeix a la seva votació, amb el resultat següent:

Vots a favor: GM IO-AM 3     GM CIU: 1     NO ADSCRIT: 1

Vots en contra : 0

Abstencions: 0

La proposta ha quedat aprovada per unanimitat dels assistents.

4.- DACIÓ COMPTE DEL DECRET DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L´ALCALDESSA A FAVOR DELS REGIDORS.

Vist l´escrit presentat pel Regidor d´aquest Ajuntament Sr. Martí Soler Chiva, registre d´entrada núm. 215 de data 23/05/2013, comunicant la seva renúncia a les delegacions conferides per decret de l´Alcaldia d´Orpí, núm 15/2011 de data 20/06/2011, concretament les delegacions que exercia al Govern municipal següents:Promoció econòmica ( Comerç, Indústria i Turisme), Hisenda, Comunicació i Via Pública. També renúncia com a representant d´aquest Ajuntament en el Consorci LOCALRET i a qualsevol altre organigrama organitzatiu on la seva persona hi consti com a responsable d´alguna àrea. En ús de les facultats que li confereixen els articles 21.0 i 23.4 de la Llei 7/1985 , de 2 d´abril , reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d´abril, arts 32 a 35 del Reglament Orgànic Municipal i altra legislació concordant, considera necessari procedir a l´establiment d´un règim de delegacions de competències, en favor de diferents Regidors. Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s´ha fet referència anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l´exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l´article 21.3 de la Llei reguladora de les bases del Règim Local, en la nova redacció actual, i per l´article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en les quals es regulen les competències que no poden ser objecte de delegació. Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,

HE RESOLT

Primer.-  Efectuar a favor dels regidors que a continuació es relacionen, de conformitat amb l´article 43.3 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals una delegació general d´atribucions de gestió i direcció, sense resolució, dels assumptes d´acord amb l´àmbit funcional següent:

REGIDOR/A                                                 ÀMBIT FUNCIONAL

Sandra Tort Jové                                         Tinent d´alcalde, Benestar Social,

                                                                             Cultura, Hisenda i Comunicació

Joan Manuel Astasio                                  Medi Ambient i Territori,                                                                                                Urbanisme, Esports i Via Pública

L´àrea de promoció econòmica es reserva per l´Alcaldia.

Segon.- La delegació general de competències a favor dels esmentats Regidors a la qual abans s´ha fet referència comportarà, tant la facultat de direcció, com la gestió inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, en el cas del tinent d´alcalde, i de propostes de resolució, en la resta de delegacions, que siguin necessàries per a l´execució de l´esmentada delegació.

Tercer.- Delegar de forma indistinta en tots els senyors Regidors d´aquest Ajuntament, les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l´article 51.1 del Codi Civil, en la nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar els matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal. Aquesta delegació faculta a tots els Regidors per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir-n´hi més d´un. En qualsevol cas, s´exigirà autorització prèvia de l´Alcladia per tal que si ho estima convenient pugui procedir a deixar sense efecte la delegació.

Quart.- Les atribucions delegades s´hauran d´exercir en els termes i dins dels límits d´aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l´article 44 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986. de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d´aquest Decret als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici d´advocació d´aquesta Alcaldia. En cas d´absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències  delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d´advocació en base a la present resolució, sense necessitat d´una nova resolució expressa en aquest sentit.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.

Setè.- Donar compte el Ple d´aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l´article 44.2 del text legal abans esmentat. Obert debat, el Sr Vich pregunta al Sr. Soler el per què de la renuncia. El Sr.Soler contesta, que no pot perdre la seva dignitat i els seus ideals, no troba correcte com es treballa a l´Ajuntament. El Sr Vich pregunta com es veu això des de l´Ajuntament?

Pren la paraula la Sra. Alcaldesssa, dient que creiem que estem treballant bé fins ara. Ara hi haurà més feina.

5.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L´AJUNTAMENT D´ORPÍ AL CONSORCI LOCALRET.

Vist l´escrit presentat pel Regidor d´aquest Ajuntament Sr. Martí Soler, registre d´entrada núm. 215 de data 23/05/2013, comunicant la seva renúncia a les delegacions conferides per decret de l´Alcaldia d´Orpí núm. 15/2011 de data 20/06/2011, concretament les delegacions que exercia en el Govern següents:Promoció econòmica ( Comerç , Indústria i Turisme), Hisenda, Comunicació i Via Pública. També renuncia com a representant d´aquest Ajuntament en el Consorci LOCALRET i a qualsevol altre organigrama organitzatiu on la seva persona hi consti com a responsable d´alguna àrea. És per aquest motiu que és fa necessari el nomenament d´un nou representant de l´Ajuntament al CONSORCI LOCALRET, ne compliment d´allò que disposa l´article 38 c) del Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.Aquesta Alcaldia proposta al Ple de l ´Ajuntament l´adopció de següent ACORD:

Primer.- NOMENAR a la Sra. Sandra Tort Jové, 1ª Tinent d´alcalde, representant de l´Ajuntament d´Orpí als òrgans col.legiats del Consorci LOCALRET.

Segon.- NOTIFICAR  el nomenament a la interessada i al Consorci LOCALRET. Seguidament es procedeix a la seva votació, amb el resultat següent:

Vots a favor GM IO-AM : 3 VOTS               NO ADSCRIT: 1

Vots en contra GM CIU : 1

Abstencions : 0

La proposta ha quedat aprovada per majoria absoluta, ( 4 regidors a facor dels 5 que conformen la corporació).

6.- PROPOSTES DE PARTIDES FALLIDES PRESENTADES PER L´ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Vistes les propostes de partides fallides presentades per l´Organisme de Gestió Tributària , Unitat de l´Anoia de la Diputació de Barcelona, que s´indiquen:

Data ofici                     Relació                          Núm. rebuts               Total

30/12/2012                12002                                      89                        10.727,8

Es proposa al Ple de l´Ajuntament, l´adopació dels següents ACORDS.

Primer.- Aprovar les propostes de partides fallides que s´indiquen a la part expositiva

Segon.- Comunicar la present resolució a l´Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Seguidament, es procedeix a la seva votació, amb el resultat següent:

Vots a favor GM IO-AM :3          No adscrit : 1

Vots en contra GM CIU :1

Abstencions :

La proposta ha quedat aprovada per majoria absoluta , ( 4regidors a favor dels 5 que conformen la corporació).

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LAM ODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.

                                                   PROPOSA PER L´ALCALDIA

El text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix als seus articles 15 a 19 el procediment per a l´aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En el cas d´imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d´aprovar-se simultàniament a l´adopció dels respectius acords d´imposició. L´article 16.1 del text legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d´ingrés, així com les dates d´aprovació i d´inici de la seva aplicació. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l´article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funcióde servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeeixen, a l´adpatació normativa corresponent i als models tipus de l´ORGT de la Diputació de Barcelona. Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l´article 25 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de marcat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que origines la imposició de taxes o la modificació de le seves tarifes. Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d´activitats administratives de competència local, que s´imosen o es modifiquen, l´import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l´article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Vista la memòria de l´Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al ple l´adopció dels acords següents.

Primer.- Aprovar provisionalment per a l´exercici de 2013 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm 11       reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Article 6 Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Epígraf primer. Drets d´enterrament

1. Nínxols amb ossera   27,25 euros

2. Nínxols sense ossera  16,35 euros

Epígraf segon. Concessió de sepultures

1. Nínxols nous 900 euros

2. Nínxols antics 600 euros

Epígraf tercer. Conservació del cementiri ( any) 16,35 euros

1. Nínxols

Epígraf quart. Expedició de títols.

1. Expedició de títols nous  27,25 euros

2. Expedició de títols duplicats  21, 80 euros

3. Canvis de titularitat  10,90 euros

2. En situacions d´escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en un 75%. A efectes d´obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l´imprès que facilitarà el Servei de cementiris, adjuntant còpia de l´última declaració d´IRPF.

3. En situacions d´absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l´Àrea de Serveis Socials.

Segon.- Indicar que el text de les Ordenances que s´especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d´obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Próvíncia de 28 de setembre de 2012:

Ordenança Fiscal núm 11 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altre serveis fúnebres de caràcter local.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d´Ordenances fiscals per a l´exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la província sota els criteris següents:

1) Es publicarà la relació d´Ordenances que es deroguen i s´aproven per primer cop.

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l´Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública l´adaptació de l´Ordenança General de gestió, Inspecció i Recaptació del ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:

Ordenança Fiscal núm 11 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Quart.- Exposar al públic en el tauler d´anuncis de l´Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l´anunci d´exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d´exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els terme previstos a l´article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Rial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l´expedient i presentar-hi les reclamacions que estiguin oportunes. Transcorregut el període d´exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acrods adoptats restaran definitivament aprovats. Pren la paraula la Sra Alcaldessa, explica que els motius de la modificació de l´ordenança del cementiri, ve donada per quan, com saben, darrerament s´han realitzat les obres de construcciño de nínxols nous al cementiri i la reparació dels antics i s´ha de posar un preus per la concessió dels nínxols nous.

El Sr Vich pren la paraula i li recorda a la Sra. Alcaldessa que va dir que no pujaria taxes en temps de crisi i encara hi som. Li respon la Sra. Alcaldessa, que no s´ha pujat la taxa del cementiri de conservació, solament s´ha passat preu als nínxols nous.

Seguidament, es procedeix a la seva votació, amb el resultat següent:

Vots a favor GM IO-AM 3       GM CIU    1   NO ADSCRIT    1

Vots en contra      0

Abstencions           0

La proposta ha quedat aprovada per unanimitat dels assistents

II. PART DE CONTROL

8.- Donar compte dels Decrets d´Alcaldia dictats des de l´últim Ple ordinari.

007-2013 28/03/2003 Audiències prèvies Can Bou 7B

008-2013 28/03/2013 Audiències prèviees Can Bou 7

009-2013 28/03/2013 Audiències prèvies Can Bou 13

010-2013 28/03/2013 Aprovació factures març

011-2013 04/04/2013 llicència obres substitució biga

012/2013 04/04/2013 Llicència obres enderroc tines i paviment

013-2013 29/04/2013 Ampliació jornada treballadora

014-2013 06/05/2013 Aprovació factures abril

015-2013 Aprovació liquidació pressupost 2012

016-2013 09/05/2013 Acceptació subvenció benestar social

017-2013 27/05/2013 Aprovació factures maig

018-04/06/2013 Aprovació conveni PVI

019-2013 06/06/2013 Declaració innecesarietat llicència obres

020-2013 Declaració innecesarietat llicència obres

021-2013 Adhesió DIBA- LOCALRET

022-2013 12/06/2013 Aprovació factures juny

023-2013 13/06/2013 Delegació competències regidors

9.- PRECS I PREGUNTES

El Sr Martí pregunta, la reclamació a veïns s´ha requetit ordre d´execució ? El Sr Vich que tenen a prop un mur que té molt de perill. El Sr Martí diu, amb veïns ordinarios i en canvi a altres els truques. Això és manca de democràcia, arbitrarietat, diferència de tracte. I això no és correcte, a aquests veïns no se´ls trucar se´ls notifica. I que li demostrin que a la fàbrica nova també si ha notificat. La sra Alcaldessa respon que ho mirarà i li ho respondrà.

La Sra Alcaldessa aixeca la sessió quan son les 21;30 hores del dia d´inici del Ple, de la qual se n´estén la present acta que signa amb mi la Sra Alcaldessa.

 

Deixa el teu comentari