Orpí guanya la batalla al parc eòlic.

Finalment i després de varis anys de lluita tot apunta a que el projecte de Parc Eòlic a Orpí no es farà realitat. Els antecedents es remunten a l´octubre de l´any 2.007. Des de l´Ajuntament d´Orpí, dirigit en aquells moments per Convergència i Unió, les tramitacions administratives es van portar amb la màxima  discreció fins que en aquestes dates va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Provincia en el que s´anunciava que s´havia presentat la sol.licitud de llicència ambiental, per part de l´empresa promotora ERA ( Energies Renovables d´Anoia,SL), per a l´exercici de l´activitat del parc. El projecte proposava un parc de 35MW de potència instal.lada amb 14 aerogeneradors  de 100 mts d´alçada fins al rotor, situats al llarg de les carenes de la Serra de Feixes i d´Orpinell , pràcticament resseguint el límit municipal entre Orpí i la Llacuna i a pocs metres també del límit amb Sant Joan de Mediona. De fet 2 dels molins se situarien al terme al terme de la LLacuna i un a Carme, mentre que els 11 restants a Orpí. Per a l´evacuació de l´energia es preveia la construcció d´una subestació elèctrica propera a la pedrera d´Orpí. A partir d´aquesta s´aixecaria  una línea elèctrica aèria de 110 kV i 6,3 km de llargada que , tot travessant el terme de Carme, connectaria amb la línea elèctrica principal que passa pel municipi de la Torre de Claramunt. Ràpidament el parc va despertar el recel d´alguns veïns del municipi d´Orpí, la Llacuna i Carme, i de diversos propietaris dels terrenys afectats, creant-se el març de 2.008, la plataforma Salvem el Pulmó Verd de l´Anoia, que tenia com a objectiu informar els veïns sobre el projecte i d´aconseguir-ne la retirada. La plataforma va organitzar diferents xerrades informatives amb la finalitat de sensibilitzar i mobilitzar la població perquè presentés al.legacions, ja que des de l´Ajuntament d´Orpí (CIU) no es va realitzar cap jornada informativa pels veïns. Segons el manifest fundicional de la plataforma, la seva oposició es devia en primer lloc al fet que el projecte situava aerogeneradors a menys de 500 mts de masies habitades, amb el corresponent impacte sonor, el parc també fraccionaria una important massa boscosa, i l´impacte paisagístic representaria un perjudici per als negocis turístics i que, a més es corria el risc que en un futur se´n permetés l´ampliació. Finalment es denunciava que els promotors i l´Ajuntament d´Orpí pretenien portar a terme el parc en un ambient de secret i desinformació. Amb tot la plataforma es mostrava favorable a les energies renovables però no a la localització proposada per al par d´Orpí. Per la seva banda els Ajuntaments de Carme i la Llacuna també van presentar al.legacions a la proposta, en els quals es demanava la retirada del projecte, atesa la proximitat dels aerogeneradors a nuclis habitats dels municipis. Per a la seva banda l´Ajuntament de la Torre de Claramunt proposava un traçat alternatiu per a la línea elèctrica. Atesa la negativa a acollir el parc manifestada per part dels Ajuntaments de la Llacuna i Carme, l´empresa promotora va decidir incorporar algunes modificacions al projecte. Es plantejava la nova localització d´alguns dels aerogeneradors des de la llacuna cap a santa Maria de Miralles i Mediona. L´Ajuntament d´Orpí va canviar de govern el maig de 2011, entrant l´actual equip de Independents per Orpí, acord municipal ERC (AM-ERC), i es va posicionar contràriament al parc eòlic des del principi, de fet va ser un dels eixos principals de la campanya electoral. El consistori va aprovar una moció contrària al parc, però amb una ponencia ambiental favorable per part de la Generalitat, semblava que la tramitació de la instal.lació podia donar un pas defintiu. No obstant això l´Ajuntament d´Orpí va continuar lluitant contra la tramitació del parc que s´alçaria en un corredor biològic en el qual transiten espècies protegides  com l´àguila cuabarrada. En data 27 de novembre de 2.011, l´Ajuntament va organitzar una conferència col.loqui, per exposar els pros i els contres del projecte del parc als veïns, amb la participació dels ponents, Joaquin Brun, Enginyer Industrialde l´empresa promotora del parc eòlic, Jaume Morrón, Director de l´Associació Eòlica de Catalunya, i Sergi Saladié, Llicenciat en geografia i Professor de la universitat Rovira i Virgili. En data 25 d´abril de 2012 la Direcció General d´Energia, Miens i Seguretat Industrial va dictar Resolució mitjançant la qual es va atorgar, a la societat Energies Renovables d´Anoia,SL l´autorització administrativa del parc eòlic d´Orpí, per a 14 aerogeneradors de 2.500 kW cadascun. L´Ajuntament d´Orpí per la seva banda, el 5 de juliol de 2.012 va presentar un recurs d´alçada al Conseller del Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, sumant-se a l´esmentat recurs, els Ajuntaments de Carme i de la Llacuna. Es varen formular onze al.legacions en total, destacant, la legitimitat, la vulneració de la directiva habitat, en la que l´estudi d´impacte ambiental a pesar de les múltiples modificacions, contenia omissions greus, sobre aspectes essencials, la vulneració de la llei d´avaluació ambiental de projectes, la vulneració de la directiva de les aus, l´omissió per part de l´administració ambiental de les dades disponibles del concret àmbit territorial del parc eòlic d´Orpí. L´omissió de l´estudi d´impacte ambiental i de la declaració d´impacte ambiental vicien de nul.litat la resolució d´autorització del parc eòlic d´Orpí. L´avaluació ambiental de projectes entra en contradicció amb la prèvia i necessària avaluació ambiental estratègica. La manifesta incompatibilitat urbanística dels usos autoritzats per la resolució impugnada i la manifesta infracció de l´ordenament jurídic urbanístic, i que els plans especials no poden ordenar l´estructura orgànica del territori. En data 5 de juny de 2013, el titular del parc eòlic, va presentar, a la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial, la sol.licitud de cancel.lació de l´aval, dipositat en concepte de garantia d´accés i connexió a la xarxa de distribució, donada la imposibilitat sobrevinguda per la inviabilitat econòmica, de continuar amb la promoció del parc eòlic atés que un cop cancel.lat l´aval dipositat, aquest projecte ja no disposa de punt de connexió a la xarxa elèctrica. En data 26 d´agost de 2013, la Direcció General , va enviar notificació prèvia de revocació d´autorització administrativa, atorgant el termini de deu dies des de la seva notificació per a presentar al.legacions, sense cap resposta per part del titular. En conseqüència es desprèn que es pot procedir a deixar sense efecte la resolució per la quals´atorga a l´empresa Energies Renovables d´Anoia, SL l´autorització administrativa del parc eòlic d´Orpí, i arxivar l´expedient sense fer cap més tramit.

Deixa el teu comentari