Ple ordinari març 2013

Us dono trasllat de la convocatòria per la sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es detalla a continuació, per tal de tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que figuren relacionats tot seguit:

ORDRE DEL DIA

I

PART DISPOSITIVA

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS ORDINARIA DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2012 I EXTRAORDINARIA DE DATA 31 DE GENER DE 2013.

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATORIA 2012 PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

3.- APROVACIÓ ANNEXOS CONVENI AMB L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES DEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA, PERÍODE 2013.

4.- APROVACIÓ ANNEX CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA PRESTACIÓ SERVEI DE RSU

5.- APROVACIÓ ANNEX CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA PRESTACIÓ SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA

6.- APROVACIÓ ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CARME I ORPÍ.

7.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 003/2013, DE SOL·LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’AJUT PER L’ACTUACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT “RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE LA RIERA DE CARME AL LLARG DEL TERME MUNICIPAL D’ORPÍ, FASE 1

8.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 006/2013, DE SOL·LICITUD INCLUSIÓ D’ACTUACIONS AL PUOSC 2013 – 2016

9.- SOL·LICITUD D’APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ CADASTRAL

II. PART DE CONTROL

10.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim Ple ordinari

044-2012 Aprovació factures
045-2012 Compensació carrer Vinyes
046-2012 Llicència d’obres
047-2012 Llicència d’obres
048-2012 Prorroga llicència obres
049-2012 Delegació Tinent Alcalde vacances
050-2012 Llicència d’obres
051-2012 Acceptació ajut boxer
052-2012 Aprovació exp. GC
053-2012 Aprovació A, i AD
001-2013 Aprovació factures
002-2013 Convocatòria plaça netejadora
003-2013 Sol·licitud ajut recuperació camí riera de Carme
004-2013 Concessió avançament salarial reintegrable
005-2013 Atorgament compactació jornada de treball
006-2013 Sol·licitud inclusió PUOSC 2013 – 2016

11.- PRECS I PREGUNTES

Orpí, 17 de desembre de 2012

Deixa el teu comentari