Ple ordinari desembre 2012

Us dono trasllat de la convocatòria per la sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es detalla a continuació, per tal de tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que figuren relacionats tot seguit:

Dia: Dijous, 20 de desembre de 2012
Hores: 20:00

ORDRE DEL DIA I PART DISPOSITIVA

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS ORDINÀRIA DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2012 I EXTRAORDINÀRIES DE DATES 26 D’OCTUBRE DE 2012 I 30 D’OCTUBRE DE 2012.

2.- PROPOSTA D’ACORD BESTRETES REINTEGRABLES

3.- PROPOSTA D’ACORD DECLARACIÓ D’INDISPONIBILITAT DE CRÈDIT.

4.- PROPOSTA D’ACORD PRORROGA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

5.- PROPOSTA D’ACORD PER PRORROGAR EL CONTRACTE DERIVAT DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

6.- ADHESIÓ AL REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA DE L’AOC (PROGRAMA ERES).

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS 2013

II. PART DE CONTROL

8.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim Ple ordinari

9.- .- PRECS I PREGUNTES

Podeu escoltar-lo:

Deixa el teu comentari