Orpí, territori lliure català

Davant el context d’emergència nacional que viu Catalunya, l’Ajuntament d’Orpí, reunit en sessió ordinària i solemne, aprova la següent moció-declaració:
“Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus
grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma
unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.
El passat Onze de setembre, vora dos milions de catalans van sortir al carrer per reclamar la constitució de Catalunya en un nou estat d’Europa. Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi d’Orpí com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que
pateixen els veïns i veïnes d’Orpí i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya.
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania. Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes d’Orpí, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.

En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:

1r) Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de DOS MESOS i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya.

2n) Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

3r) Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en especial, les següents:
– Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada.
– Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
– Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.
– Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.
– Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

4t) Que aquesta declaració es posi en coneixement del President de la Generalitat, el President del Govern Espanyol, als diferents Grups Parlamentaris i a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits.

5è) L’Ajuntament d’Orpí s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.

6è) Finalment, des d’Orpí, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

Orpí setembre de 2012.

Deixa el teu comentari