Ple ordinari setembre 2012

ORDRE DEL DIA I PART DISPOSITIVA

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS ORDINÀRIA DE DATA 12 DE JUNY DE 2012 I EXTRAORDINÀRIA DE DATA 31 DE JULIOL DE 2012

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2011

3.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ AJUT PER L’ACTUACIÓ “URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DEL CARRER DE LES VINYES”

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012 – 2015”

5.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ ASSISTÈNCIA ECONÒMICA PER LES FUNCIONS DE SECRETARIA/INTERVENCIÓ 1R. SEMESTRE 2012.

II. PART DE CONTROL

– Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim Ple ordinari

018/2012 05/06/2012 Recurs d’alçada Par Eòlic
019/2012 12/06/2012 Delegació resolució expedient llicencia de segregació Josep Palet Quintana

A la 1ª Tinenta d’alcalde Sandra Tort Jove

020/201212/06/2012Llicencia de segregació Sr. Josep Palet Quintana021/201221/06/2012Aprovació liquidació pressupost 2011022/201221/06/2012Canvi titularitat nínxols023/201201/07/2012Nomenament personal laboral neteja 024/201202/07/2012Aprovació Pla de seguretat c/ Vinyes025/201205/07/2012Convocatòria oferta pública026/201217/07/2012Llicencia obres reforma bany i terrat c/ sant Miquel, 3027/201217/07/2012Llicencia obres instal·lació placa solar 11 de setembre, 9028/201231/07/2012Llicencia obres reforma cuina 11 de setembre, 16 2n.029/201231/07/2012Llicencia obres reforma bany Can Vilant030/201231/07/2012Aprovació factures031/201229/08/2012Delegació tinent d’alcalde per vacances

– PRECS I PREGUNTES

Podeu escoltar-lo:

1 resposta a "Ple ordinari setembre 2012"

  • Ana María Maíz Marro says:
Deixa el teu comentari