Sessió ordinària del Ple de la Corporació Juny 2012

Convocada la sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es detalla a continuació, per tal de tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que figuren relacionats tot seguit:

Dia: Dimarts, 12 de juny 2012
Hores: 20:00
Convocatòria: Primera

ORDRE DEL DIA I PART DISPOSITIVA

1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATES 1 DE MARÇ DE 2012, 27 DE MARÇ DE 2012 I 19 D’ABRIL DE 2012

2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ORPÍ PER A L’EXERCICI 2012

3.- RATIFICACIÓ RECURS ALÇADA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I MINES.

4.- ACCEPTACIÓ AJUT XBMQ ACTUACIÓ TREBALLS TÈCNICS URBANITZACIÓ NUCLI DE SANTA CANDIA

5.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA CONSTITUÏDA A VIC EN DATA 14 DE DESEMBRE DE 2011.

II. PART DE CONTROL

6- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim Ple ordinari

04/2012 10/02/2012 Adhesió al Pla d’Igualtat CCA
05/2012 02/03/2012 Llicencia obres connexió al clavegueram
06/2012 02/03/2012 Llicencia obres neteja canalització indústria
07/2012 02/03/2012 Llicencia obres reparació coberta diposit
08/2012 06/03/2012 Adhesió programes Àrea d’Igualtat i Ciutadania CCA
09/2012 12/03/2012 Contractació personal per motius d’urgència
010/2012 19/03/2012 Canvi destí fons XBMA a c/ Vinyes
010a/2012 23/03/2012 Delegació signatura de secretaria
011/2012 04/04/2012 Llicencia obres reomplert del trasdossat d’un mur
012/2012 20/04/2012 Aprovació factures
013/2012 20/04/2012 Delegació 1a Tinenta d’alcalde
014/2012 20/04/2012 Donar de baixa contribuent padró aigua.
015/2012 03/05/2012 Adjudicació treballs tècnics redacció avant –projecte Santa Candia
016/2012 22/05/2012 Compactació jornada secretària
017/2012 04/06/2012 Aprovació factures

7.- Precs i preguntes
Orpí, 5 de juny de 2012

Deixa el teu comentari