Ple ordinari del mes de març

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE

Per Ordre de la senyora Alcaldessa tinc l’honor de convocar-vos a la sessió ordinària del Ple de la Corporació, que es detalla al marge, per tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que figuren a continuació:

Dia: Dijous, 1 de març de 2012
Hores: 20:00
Convocatòria: Primera el Secretari

ORDRE DEL DIA I PART DISPOSITIVA

  1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors: 22 i 29 de desembre de 2011
  2. Certificació d’obres de l’ampliació del cementiri municipal
  3. Comptes de gestió i recaptació, exercici de 2011, presentats per l’ORGT
  4. Moció “Defensem el català a l’escola”.

II PART DE CONTROL

5.  Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim Ple ordinari.

6.  Precs, preguntes i mocions

Orpí, 27 de febrer de 2012

Documents adjunts:

MOCIÓ defensem escola en català

Deixa el teu comentari